YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ: PALVELUSETELIKOKEILUN EHDOT

 

Sähköinen asiointi

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän palvelusetelikokeiluun (myöh. myös valinnanvapauskokeilu) osallistuva asiakas eli valinnanvapautta käyttävä asiakas hyväksyy seuraavat ehdot:

 • Valinnanvapauskokeiluun osallistumalla tekee samalla sopimuksen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän sähköisen asioinnin käyttöönotosta, jos sitä ei ole aiemmin tehnyt. Tällöin:
  • asiakkuuden siirtyminen vahvistetaan tekstiviestillä ja hyväksyn että minulle lähetetään tekstiviestejä
  • kokeilussa kerätään tietoa asiakaskokemuksesta ja hyväksyn, että minulle lähetetään sähköpostitse tai tekstiviestillä kyselyjä (sähköpostiosoitteen puuttuminen EI ole kuitenkaan este osallistua kokeiluun)

 

Asiakkaan asema

1.2. Asiakkaan asema – oikeus palveluseteliin

Järjestäjä myöntää palveluseteliin talousarviossaan varattujen määrärahojensa puitteissa jokaiselle henkilölle, jolla on kotikuntalain (201/1994) tarkoittama kotikunta järjestäjän alueella (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä) seuraavin rajauksin:

 • Palveluseteliä ei myönnetä henkilölle, joka on järjestäjän myöntämän sosiaalihuoltolain (1301/2014) 20 §:n tarkoittaman kotihoidon piirissä
 • Palveluseteliä ei myönnetä henkilölle, joka on järjestäjän myöntämän sosiaalihuoltolain (1301/2014) 22 §:n laitospalvelun piirissä tai terveydenhuoltolain (1326/2010) 67 §:n tarkoittaman laitoshoidon piirissä pitkäaikaisesti (yli 3 kk).
 • Palveluseteliä ei myönnetä henkilölle, joka on tehnyt terveydenhuoltolain (1326/2010) 48 §:n tarkoittaman valinnan ja valinnut perusterveydenhuollostaan vastaavaksi muun kunnan kuin järjestäjän terveyskeskuksen
 • Palvelusteliä ei myönnetä henkilölle, joka asuu muun kunnan kuin järjestäjän alueella, mutta hänen kotikuntansa ei ole muuttunut kotikuntalain (201/1994) 3 §:n rajoitusten perusteella
 • Palveluseteliä ei myönnetä henkilölle, jolle järjestäjä on jo myöntänyt, tai muuten päättänyt järjestää, kaikki tai osan vastaavista terveyden- ja sairaanhoidon palveluista maksusitoumuksella tai muulla siihen rinnastettavalla tavalla ostopalveluna kolmannelta osapuolelta

Palvelusetelin myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että asiakas on ymmärtänyt järjestäjän antaman selvityksen hänen asemastaan palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvosta, omavastuuosuudesta, järjestäjän omassa toiminnassaan vastaavista palveluista perimistä asiakasmaksulain (734/1992) tarkoittamista maksuista sekä rekisterin pitoon, tietosuojaan ja mahdollisiin tietojen luovuttamista koskeviin suostumuksiin liittyvistä asioista.

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin hänellä on oikeus käyttää vastaavia järjestäjän omia palveluita.

 

1.3. Asiakkaan asema – asiakkaan valinta

Asiakkaan on tehtävä valinta tuottajasta samassa yhteydessä, kun hän valitsee palvelusetelin.

Asiakkaalla on oikeus valita palveluntuottaja järjestäjän hyväksymien palvelun tuottajien joukosta seuraavin rajauksin:

· Asiakas ei voi valita samaa palveluntuottajaa, jonka kanssa hänen työnantajansa tai hän itse (yrittäjä tai muu omaa työtään tekevä) on sopinut työterveyshuoltolain (1328/2001) 14 §:n tarkoittamalla tavalla muiden terveydenhuoltopalveluiden järjestämisestä.

Edellä mainittu rajaus koskee myös sellaista juridisesti erillistä palveluntuottajaa, joka on edellä mainitussa kohdassa tarkoitetun palveluntuottajan määräysvallassa kirjanpitolain (1336/1997) 5 §:n tarkoittamalla tavalla.

Valinta astuu voimaan 1-3 arkipäivän kuluessa, kun järjestäjä on ilmoittanut asiasta asiakkaalle ja asiakkaan valitsemalle palveluntuottajalle. Ilmoitus asiakkaalle tehdään tekstiviestillä tai kirjallisesti. Ilmoitus palveluntuottajalle tehdään tekemällä merkintä järjestäjän ylläpitämään asiakasrekisteriin, johon palveluntuottajalla on pääsy.

Mikäli asiakas haluaa vaihtaa palveluntuottajaa, uusi valinta astuu voimaan 1-3 arkipäivän kuluessa, kun järjestäjä on ilmoittanut asiasta asiakkaalle, asiakkaan valitsemalle uudelle palveluntuottajalle ja aikeisemmalle palveluntuottajalle. Ilmoitus asiakkaalle tehdään tekstiviestillä tai kirjallisesti. Ilmoitus palveluntuottajille tehdään tekemällä merkintä järjestäjän ylläpitämään asiakasrekisteriin, johon palvelun tuottajilla on pääsy.

 

1.4. Asiakkaan asema – yleiset oikeudet ja velvollisuudet

Asiakkaan valinnan perusteella asiakkaan ja valitun palveluntuottajan välille syntyy sopimussuhde, jonka ehdot määräytyvät kuluttajansuojalain (38/1978) ja tämän sääntökirjan mukaisesti, elleivät osapuolet myöhemmin muuta sovi. Asiakkaan ja palveluntuottajan keskinäisellä sopimuksella ei voida missään tilanteessa sopia tätä sääntökirjaa tai velvoittavaa lainsäädäntöä heikommista ehdoista asiakkaan vahingoksi tai tässä sääntökirjassa määriteltyä heikommasta palvelutasosta. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa (8/2007). Muilta osin asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät potilaslain ja palvelusetelilain mukaisesti.

 

Maksut (asiakkaan omavastuuosuus)

Asiakkaan omavastuuosuudet, jotka asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle, ovat seuraavat:

 • Käynti lääkärillä 18,70 € enintään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuosittain, seuraavat käynnit maksuttomia
 • Lääkärin kotikäynti 17,10 € /käynti
 • Muun laillistetun ammattihenkilön kotikäynti 10,80 €/käynti
 • Käynti fysioterapeutilla 10,20 € /käynti
 • Käynti jalkaterapeutilla 10,20 €/käynti
 • Lääkärin todistus ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi 55,20 € / todistus
 • Käyttämättä ja perumatta jätetty aika 45,90 € / perumaton poisjäänti

Omavastuuosuus saadaan periä vain 18 vuotta täyttäneeltä. Palveluntuottaja ei saa periä asiakkailta omatiimi –palvelusta mitään muita maksuja. Yllä mainitut omavastuuosuudet on perittävä, eikä palveluntuottaja saa antaa alennusta.

Jokaisella palveluntuottajalla on oikeus periä samat maksut kalenterivuoden aikana.

 

Ehtojen muuttaminen

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä varaa oikeuden muuttaa kokeilun ehtoja kokeilun aikana. Ehtojen muutoksesta ilmoitetaan kuntayhtymän www-sivuilla, kokeilun www-sivuilla sekä palveluntuottajien toimipisteissä. Asiakkaalla on tällöin oikeus peruuttaa osallistumisensa kokeiluun.